لطفا" پس از حذف  ويرايش قبلي RDML از روي كامپيوتر  آدرس ذیل را Run نموده سپس  فلدر rdml را  باز و  نسخه pdf فایل rdml را 

 به صورت shortcut   درdesktop سیستم خود قرار دهيد.  
 172.16.9.14 \\
 
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir