سالن مطالعه:

بدلیل اختصاص بخشی از فضای کتابخانه مرکزی به پژوهشکده سلامت در حال حاضر کتابخانه مرکزی، سالن مطالعه مجزایی برای این کار ندارد اما، در تالار نشریات و تالار مرجع فضای مناسبی براین این امر در نظر گرفته شده است و در حال حاضر این فضا گنجایش پذیرش 65    مراجعه کننده را دارا می باشد.

.

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir