تماس با ما :

دفتر ریاست کتابخانه:

32196213بخش کتاب و پایان نامه :

32194152داخلی بخش امانت :

266داخلی بخش اطلاع رسانی: 402 

داخلی بخش مجلات، پایان نامه و سفارشات: 266

 پست الکترونیکی کتابخانه: Lib@mubabol.ac.ir   

ساعت کار کتابخانه:

واحد اداری و بخش مخزن و امانت : از ساعت 7:30 الی 15:30

سالن مطالعه: از ساعت 7:30  الی 18

 
     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir