...... گالری عکس .............

 • yutt1
 • yutt2
 • yutt3
 • yutt4
 • yutt5
 • yutt6
 • yutt7
 • yutt8
 • yutt9
 • yutt10
 • yutt11
     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir