دکتر سینا حقانی فر  

متخصص رادیولوژی دهان ٍفک و صورت

سمت:

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

 

زهرا دهقان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سمت:

مدیر داخلی کتابخانه مرکزی

 

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir