همکاران:

زهرا دهقان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

dehghanz@yahoo.com

مرضیه آقایی نژاد  

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی  

marziehaghainejad@yahoo.com

رضوان ابوالحسینی

کاردان کامیپوتر

Rezvan_a105@voutlook.com

علی نیکخواه

کاردان کتابداری و اطلاع رسانی

 

اشرف السادات موسوی

کارشناس کتابداری

mousavi7782@yahoo.com

سمیه اسبکیان    

کارشناس مامایی

esbakian59@yahoo.com

 

پوران قلی پور

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

 

چنگیز خانلرزاده

دیپلم (نامه رسان)

 

عزت اله مهدوی

دیپلم(امور خدماتی)

 

 

     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir