آئین نامه عضویت وخدمات کتابخانه :

متقاضیان عضویت در کتابخانه می توانند با مراجعه به پورتال یکپارچه کتابخانه های دانشگاه به آدرس http://clib.mubabol.ac.ir ضمن ثبت نام در این سامانه و دریافت نام کاربری و گذرواژه، درخواست عضویت خود را بصورت اینترنتی در هریک از کتابخانه های واحدهای تابعه ارسال نمایند و با مراجعه به کتابخانه مورد درخواست کارت عضویت خود را دریافت نمایند.

شرایط امانت کتاب در کتابخانه مرکزیتعداد مجاز امانت کتاب برای کلیه دانشجویان 3 نسخه و حداکثر به مدت 15 روز می باشد که بمدت یک هفته نیز قابل تمدید خواهد بود. اعضای هیات علمی بمدت 30 روز امانت و 15 روز تمدید خواهد شد. مدت امانت منابع تک نسخه ای یا پر مراجعه بنا به تشخیص کتابدار بخش امانت تقلیل مییابد.
     
 
>

 

 

 

آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir