فهرست

فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد

فاز دوم سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با هفته دولت رونمایی شد.

به اطلاع می رساند همزمان با هفته دولت ، از فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. در توسعه اخیر، اطلاعات اعضای هیئت علمی در پروفایل Google Scholar ایشان نیز به سامانه علم سنجی افزوده شد. بدین ترتیب اعضای هیئت علمی می توانند در صفحه اصلی سامانه علم سنجی در آدرس http://isid.research.ac.ir با انتخاب دکمه Google Scholar در بخش میانی صفحه اطلاعات و شاخصهای خود را بر اساس پروفایل Google Scholar هر فرد مشاهده، ارزیابی و رصد نمایند. با توجه به اینکه پروفایل Google Scholar افراد دربرگیرنده تمامی مقالات منتشر شده ایشان از جمله مقالات فارسی نیز هست، اینک تمامی مقالات اعضای هیئت علمی از جمله مقالات فارسی نیز در سامانه مذکور مورد محاسبه و پایش قرار میگیرند. البته پیش فرض سامانه همچنان ، مقالات و شاخصهای بانک اطلاعاتی Scopus است.