فهرست

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های توانبخشی  کشور

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های توانبخشی  کشور براساس شاخص H-Index، مبتنی بر مقالات اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه در بانک اطلاعاتی Scopus که در پایان سال میلادی 2017 استخراج شده است ، را جهت اطلاع دانشگاهیان ارسال نموده است. در این رتبه‌بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی هر دانشگاه به تفکیک استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-Index آن درج گردیده است. به عبارت دیگر، شاخص‌های جدول پیوست براساس اطلاعات مقالات منتشرشده اعضای هیات علمی در هر دانشکده توانبخشی گردآوری و محاسبه گردیده است. ضمنا مبنای تشخیص دانشکده محل خدمت اعضای هیات علمی، اطلاعات تبت شده ایشان در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

رتبه

داشکده توانبخشی

دانشگاه: ...

تعداد

مقالات

تعداد

استنادات

شاخص 

H-Index

1 ایران 592 2635 25
2 تهران 360 2239 24
3 اصفهان 195 1410 23
4 شهید بهشتی 322 1949 22
5 شیراز 203 928 14
6 اهواز 120 406 12
7 بهزیستی و توانبخشی 105 384 11
8 زاهدان 81 370 10
9 بابل 50 289 9
9 تبریز 64 237 9
9 همدان 83 230 9
10 سمنان 102 267 7
11 اراک 22 40 5