فهرست

رتبه بندی مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus  بر اساس جدیدترین مقادیر شاخص CitScore

رتبه بندی مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus

رتبه بندی مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus  بر اساس جدیدترین مقادیر شاخص CitScore سال 2017 منتشر شده است.

شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus است که از نظر محاسباتی مشابه Impact Factor  بوده ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدین مفهوم که برای محاسبه شاخص CiteScore سال 2017، تعداد استنادات دریافتی مجله در سال 2017 بر تعداد مقالات منتشر شده در آن مجله در 3 سال قبل تقسیم می شود.

جدول زیر حاوی مقادیر CiteScore  جدید تعدادی از مجلات نمایه شده کشور و موقعیت مجلات دانشگاه علوم پزشکی بابل در بانک اطلاعاتی Scopus ، چارک موضوعی مجله در بهترین گروه، بر اساس مقدار CiteScore  و نیز درصد مقالات مورد استناد قرار گرفته مجله در سه سال گذشته است که جهت اطلاع شما درج می شود.

ضمنا فهرست مجلات علمی پژوهشی نمایه شده وزارت بهداشت در بانک اطلاعاتی Scopus ، در هر لحظه از طریق آدرس http://journals.research.ac.ir/scopus قابل دسترس است.

 

ردیف

عنوان مجله صاحب امتیاز/ناشر

مقدار Citescore

2017

مقدار Citescore

2016

مقدار تغییر CiteScore چارک  در گروه موضوعی

درصد  استناد

1 Journal of Environmental Health Science and Engineering انجمن علمی بهداشت محیط، دانشگاه تهران 3.16 1.89 1.27 Q1 %83
26 Caspian Journal of Internal Medicine علوم پزشکی بابل 1.41 1.52 0.11- Q3 %56
61 International journal of Molecular and Cellular Medicine علوم پزشکی بابل 0.08 - - Q3 %40
67 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences علوم پزشکی مازندران 0.64 0.63 0.01 Q3 %35
78 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران علوم پزشکی مازندران 0.45 0.39 0.06 Q2 %26
83 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل  علوم پزشکی بابل 0.39 0.42 0.03 Q2 %25