فهرست

ساعت کار کتابخانه

کتابخانه مرکزی:

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 17

کتابخانه دانشکده پزشکی:

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 15:30

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی:

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 15:30

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی:

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 15:30