فهرست

برگزاری کارگاه آموزش الکترونیکی وبینار ویژه مدیران نشریات دانشگاه

کارگاه آموزش الکترونیکی وبینار ویژه مدیران نشریات دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه Eprint در سالن کارگاه معاونت آموزشی برگزار شد.

این کارگاه با حضور مدیران و سایر افراد دست اندر کار در امور نشریات مصوب و دیگر نشریات دانشگاه با هدف آشنایی آنها با شیوه ورود اطلاعات نشریات در سایت Open-access repository روز چهار شنبه 27 تیر ماه 97 در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه تشکیل گردید.

شایان ذکر است یکی از اهداف برنامه عملیاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository می باشد

جستجوپذیری و فراهم سازی امکان بازیابی مقالات و مستندات دانشگاه، یکی از اصول مهم در ارتقای میزان استفاده و استنادپذیری مقالات علمی است. یکی از روش های ارتقا جستجوپذیری مقالات، قراردهی و بازنشر آن ها در سامانه های ثانوته مانند DOAJ و Google Scholar  وOpen Access Repository است که به بهبود و افزایش میزان مشاهده پذیری ) Visibility ( مقالات منجر خواهد شد. با این هدف، نمایه سازی مجلات در DOAJ ، Open Access Repository و قراردادن مقالات شماره های انتشار یافته مجلات در آن و نیز ایجاد صفحه اختصاصی مجلات در Google Scholar به عنوان یکی از اهداف برنامه عملیاتی برای مجلات علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است