فهرست

روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

24 آبان ماه روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی بر جویندگان علم و دانش مبارک باد.

 

24 آبان ماه روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی بر جویندگان علم و دانش مبارک باد.

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب را سوزاند فقط کافی است کاری کنید مردم آن ها را نخوانند

(ری بردبری).

سواد حاصل خواندن زیاد نیست، بلکه حاصل تعمق و تفکر در آن چیزیست که خوانده شده است

(کارل هیلتی).