فهرست

امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی به مجموعه فیلم های آموزشی مجله JoVE

پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت با ناشر  JoVE، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه فیلم­های آموزشی مجله مذکور از تاریخ 28 آذر ماه 1396 به مدت سه ماه، در آدرس http://www.jove.com فراهم شده است. این ناشر بیش از 7000 مقاله تصویری در موضوعات علوم پایه و بالینی پزشکی، علوم دارویی و سایر رشته های علمی منتشر می کند. راهنمای مختصر این مجموعه، در فایل پیوست قابل مشاهده است.